Zadatak vatrodojavnog sistema je da na vrijeme upozori na pojavu požara i time omogući intervenciju prije nego što je požar dostigao ozbiljne i razarajuće razmjere. Osnovni cilj vatrodojavnih sistema je preventivno spašavanje ljudskih života, imovine, materijalnih dobara.

Koncepciju vatrodojavnog sistema određuje projektant ovlašten za projektiranje vatrodojavnih sistema i time je na njemu najveća odgovornost za kasnije ispravan i pravovremeni rad sistema. Vrlo je važno odrediti potreban broj senzora, tako i vrste senzora koji će se ugraditi u sistem, ovisno o tipu štićenog objekta, njegovoj konstrukciji ili namjeni.

Pravilno projektiran i izveden vatrodojavni sistem nadopunjen s ostalim protupožarnim mjerama (putevi za evakuaciju, ručni prijenosni aparati, hidranti, protupožarna vrata, automatski sistemi za gašenje) može minimalizirati posljedice požara.

Ulaganje u vatrodojavni sistem je investicija koja se može višestruko vratiti ako se ugradi na vrijeme. Osiguravajuće kuće blagonaklono gledaju na objekte gdje postoji vatrodojavni sistem smanjuju premije pri sklapanju police osiguranja. 

Generalna podjela vatrodojavnih sistema je na adresibilne sisteme i konvencionalne sisteme.

Konvencionalni sistemi se koriste u manjim objektima, kućama, stanovima, te manjim poslovnim objektima, te su u pravilu cijenom povoljniji.

Adresibilbni vatrodojavni sistemi se koriste u većim objektima i napredniji je od konvencionalnog, u tehničkom smislu, ali i cijenovno skuplji.

Osnovni tipovi detektora u vatrodojavnim sistemima su optički detektori dima, termički detektori (aktiviraju se pri određenoj, zadanoj temperaturi), termodiferencijalni (aktiviraju se pri prekomjernom porastu temperature u određenom vremenu) te višekriterijski detektori koji detektiraju sve navedeno za mjesta najosjetljivija na lažne alarme.

Na takve sisteme se mogu dodati  i razni drugi tipovi detektora poput detektora plinova.

Ljudi u objektu i okolina sa alarmiraju putem različitih unutarnjih i vanjskih sirena.

 

    

Korisni linkovi

APOLLO

ESSER

WIZMART

BENTEL

SIEMENS

NOTIFIER